GIỚI THIỆU

THƯ VIỆN THOMAS  JEFFERSON

VÀ PHÒNG ĐỌC SÁCH TIẾNG VIỆT

THÀNH QUẢ ...

Gần 3000 sách tiếng Việt đủ thể loại đã được tuyển chọn và trao tặng Thư Viện Thomas Jefferson

CỦA GÓP TAY, HỢP SỨC...

Phòng Đọc Sách Tiếng Việt tại Thư Viện Thomas Jefferson được thành hình bởi sự góp tay, hợp sức của nhiều Mạnh Thường Quân và nhiều Thiện Nguyện Viên thuộc Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Miền Đông Hoa Kỳ, Hội Quảng Đà Miền Đông Bắc Hoa Kỳ, và Fairfax Library Foundation

CHÚNG TÔI TIN RẰNG....

"Tiếng ta còn, Nước ta còn"... Công việc duy trì và quảng bá tiếng Việt trên xứ người là công việc chung, trách nhiệm chung của những người Việt Quốc Gia yêu quê hương.

Xin mời đến Phòng Đọc Sách Tiếng Việt tại Thư Viện Thomas Jefferson, 7415 Arlington Blvd., Falls Church, VA 22042

Xin mời vào Trang Nhà (Website) của hệ thống Thư Viện Fairfax County để tìm và mượn đọc các sách tiếng Việt hiện lưu hành

Views: 1230